تحریر 70 گرم 3000 تایی
تحریر 70 گرم 5000 تایی
تحریر 80 گرم 1000 تایی یک رو
تحریر 80 گرم 2000 تایی یک رو
تحریر 80 گرم 5000 تایی یک رو
تحریر 80 گرم 1000 تایی دو رو
تحریر 80 گرم ابعاد دلخواه
تحریر 70 گرم ابعاد دلخواه