گلاسه سبک 1000 تایی یک رو
گلاسه سبک 2000 تایی یک رو
گلاسه سبک 5000 تایی یک رو
گلاسه سبک ابعاد دلخواه
گلاسه سبک 1000 تایی دو رو
گلاسه سبک 2000 تایی دو رو
گلاسه سبک 5000 تایی دو رو
گلاسه 300 گرم ابعاد دلخواه