بدون طلاکوب
استخوانی 2 رو برجسته
یک رو طلاکوب
استخوانی 2 رو برجسته
دو رو طلاکوب
استخوانی 2 رو برجسته
بدون طلاکوب
استخوانی 2 رو برجسته مربع
دو رو طلاکوب
استخوانی 2 رو برجسته مربع