کارت پرسنلی 760 میکرون
pvc سوزنـــی
pvc بـــراق
pvc چـــرمی
pvc طلایـــــی
pvc نقـــره ای
pvc مـــات
280 میکرون Pvc