ویزیت برچسب درجه یک
لیبــــل CD و DVD
برچسب ابعاد متغییر
بـــــرچسب امـــــوال