کارت پرسنلی 760 میکرون
pvc سوزنـــی
pvc طلایـــــی
pvc نقـــره ای
280 میکرون Pvc